เจาะลึกเที่ยวปีนัง 3 วัน 2 คืน-เที่ยวสนุกทัวร์
รหัสทัวร์:: PNT3D

ทัวร์ปีนัง 3 วัน 2 คืน ใครๆ ก็ไปกับเที่ยวสนุกทัวร์ เพราะได้เที่ยวครบ
รู้ลึก รู้จริงเรื่องปีนัง
มาเที่ยวปีนังแบบเจาะลึก พักถึง 2 คืน เที่ยวครบทุกที่เที่ยวเด่นของ เกาะปีนัง เช่น Street Art Penang,ปีนังปารานากันแมนชั่น,วัดไทย วัดไชมัคราราม,และวัดพม่า เป็นต้น มาเที่ยวปีนังท่านจะได้รู้เรื่องราวความเป็นเมืองท่าที่สำคัญในอดีตของเกาะปีนัง และแหล่งท่องเที่ยวสมัยใหม่ ที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว แหล่องท่องเที่ยวสมัยใหม่ เช่น นั่งรถรางชมวิว ที่ ปีนังฮิล ปีนังอาร์ตสตรีด เป็นต้นครับ

ไม่ว่าท่านจะจัดทัวร์กรุ๊ปเล็กแบบครอบครัว หรือ จัดกรุ๊ปเหมาใหญ่ๆ แบบสำนักงานใหญ่ เราก็พร้อมให้บริการท่านในการนำเที่ยวมาเลเซีย ทุกรูปแบบ

กำหนดการเดินทาง ::
วันแรก
ปีนังมาเลเซีย
13.35 น.
ทางบริษัทเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล จัดมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และรถบัสปรับอากาศรอรับท่าน ณ สนามบินปีนัง (FD 403   13.35 –15.50 น.)
จากนั้น
นำท่านชม  "ถนนสายศิลปะ" (Street Art) หรือ Ernest Zacharevic’s Playful Street Art ในปีนัง โดยผลงานศิลปะเหล่านี้เป็นของศิลปินชาวลิทัวเนีย ชื่อ Ernest Zacharevic ซึ่งได้เปลี่ยนถนนธรรมดาๆ ของปีนังให้กลายเป็นหอศิลป์กลางแจ้ง ภาพวาดส่วนใหญ่จะถูกวาดขึ้นในรูปแบบภาพ 3 มิติ (3D) ซึ่งสามารถพบเห็นภาพวาดได้ตามกำแพงข้างถนน ผนังบ้านและตึก ประตู หน้าต่าง และอื่นๆ โดยภาพวาดส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับอิริยาบถต่างๆ
18.00 น.
บริการอาหารค่ำ  (1)  ณ ภัตตาคาร
จากนั้น         
เข้าพักที่ The Royal Penang Hotel หรือระดับเที่ยวกัน
วันที่สอง
ซิตี้ทัวร์เกาะปีนัง-ปีนังปารานากันแมนชั่น-วัดไทย-วัดเก็กล็อกซี่
07.00 น.
บริการอาหารเช้า (2) ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00 น.
นำท่านชม ปีนัง ปารานากัน แมนชั่น (Pinang Peranakan Mansion) เป็นบ้านคหบดีชาวจีนชื่อ Chung Keng Kwee ที่มาตั้งรกรากที่ปีนัง บ้านหลังนี้สร้างในสไตล์ปารานากัน แสดงถึงวิถีชีวิตของ บาบาและโนนยา (ชายและหญิงชาวปารานากัน) ปารานากันคือชุมชนชาวจีน ที่มาอาศัยในแผ่นดินมาเลเซีย และพัฒนาวัฒนธรรมขึ้นมาใหม่โดย ผสมผสานวัฒนธรรมจีนและมาเลย์เข้าด้วยกัน ปีนัง ปารานากัน แมนชัน สะท้อนให้เห็นถึงความมั่งคั่งของชาวจีน ฝีมือการสร้างของช่างเรียกว่าขั้นเทพ ผังของบ้านถูกแบ่ง เป็นสัดส่วนชัดเจน แยกเรือนเจ้านาย ลูกน้อง ครัว ศาลเจ้า ออกจากกัน กลางบ้านจะเป็นลานกลางแจ้ง ห้องรับแขกมีหลายห้อง ทั้งห้องสไตล์จีนใช้รับรองแขกฝรั่ง ห้องสไตล์ ฝรั่งรับแขกจีน
จากนั้น
นำท่านชม วัดไชยมังคลาราม  ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4  และสักการะพระพุทธไสยาสน์ ภายในวัดที่มีความยาวเป็นอันดับที่ 3 ของโลก เพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะไทย พม่า และจีนเข้าด้วยกัน ซึ่งทำให้วัดแห่งนี้มีสีสันสะดุดตา ดูแปลกไปจากวัดในประเทศไทย ที่เน้นศิลปะที่อ่อนช้อย แต่ศิลปะของวัดแห่งนี้จะเป็นแบบเรียบ ไม่มีการแกะสลัก ทำลวดลายให้ดูวิจิตรมากนัก จากนั้นนำท่านชม
วัดพม่า ชื่อว่า วัดธรรมิการาม” วัดแห่งนี้มี “พระประธานยืน” เป็น “พระพุทธรูปแกะสลัก” จากหยกที่งดงามมาก ภายในพระอุโบสถของวัดธรรมิการามจะประดับตกแต่งไปด้วยไม้สักแกะสลักดูคล้ายลาย
ไทยแบบล้านนา และยังมีเจดีย์สีทองเหลืองอร่าม ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของพม่า
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน  (3) ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านชม วัดเจดีย์พระหมื่นองค์ หรือ เรียกเป็นภาษาท้องถิ่นว่า
วัดเกะก์ โละก์ซี
(Kek Lok Si) ชมสถาปัตยกรรม ของเจดีย์ 3 ประเทศ พม่า ไทยจีน ตั้งอยู่บนเชิงเขาในเขตเอเยอร์ อิตัมวัดแห่งนี้นับเป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย และได้ชื่อว่าเป็นวัดจีนที่สวยที่สุดด้วย “มหาเจดีย์พระพุทธรูปหมื่นองค์” (Pagoda of Ten Thousand Buddhas) ซึ่งเป็นเจดีย์ทองที่ประดับพระพุทธรูปแกะสลักจำนวนหมื่นองค์นอกจากนี้ยัง
มีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่
จากนั้น
อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ณ ห้างเกอร์นี่พลาซ่า  ห้างหรูอยู่หน้าอ่าวเกอร์นี่ มีสินค้าจากทุกมุมโลก ทันสมัยที่สุดในเกาะปีนัง 
18.00 น.
บริการอาหารค่ำ  (4)  ณ ภัตตาคาร
จากนั้น         
นำท่านเข้าที่พัก ...ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม
เกาะปีนัง-ป้อมปืนคอนวอลิส-ซื้อของฝากของเกาะปีนัง
07.00 น.
บริการอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00 น.
นำท่านชม ป้อมปราการ Cornwallis ที่ย่าน Lebuh Light สร้างขึ้น ณ จุดที่ Francis Light ขึ้นฝั่งที่ปีนังในปี 1786 ปัจจุบันภายนอกใช้เป็นอัฒจันทร์กลางแจ้ง และเป็นแกลอรี่ทางประวัติศาสตร์ ส่วนภายในจัดเป็นศูนย์หัตถกรรมและของที่ระลึก ชมปืนใหญ่ที่มีชื่อเสียงของชาวดัตซ์ซึ่งได้กำนัลให้แก่สุลต่านรัฐยะโฮร์ จากนั้นนำท่านขึ้น รถรางไฟฟ้าแบบสวิส สู่ปีนังฮิลล์  ยอดเขาบูกิต เบ็นดรา แหล่งพักผ่อน และจุดชมทิวทัศน์ โดยรอบของเกาะปีนัง สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 830 เมตร
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน  (6) ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านช้อปปิ้ง กาแฟปีนัง และโรงงานช้อกโกแล็ต ให้ท่านได้เลือกซื้อหาเป็นของฝาก นำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง อาทิ โรงงานขนมเปี๊ยะ และ " บะกุดเต๋ " เครื่องตุ๋นยาจีนที่ขึ้นชื่อของเมือง ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
จากนั้น
เดินทางถึงสนามบินปีนัง โดยสวัสดิภาพ............... พร้อมความประทับใจ (FD402  18.55 – 19.45 น.)
ทัวร์นี้รวมแล้วดังนี้ ::
1.ค่ารถนำเที่ยวตลอดทริป
2.ค่าอาหารทั้งหมด 6 มื้อ
3.ค่าที่พัก 2 คืน
4.ค่าไกด์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
5.ค่าเข้าชม ปารานากันแมนชั่น
6.ค่ารถรางไฟฟ้าขึ้นชมวิว ปีนังฮิล
7.ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง ปีนัง กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน
D1: หาดใหญ่-อลอสตาร์-ปีนังอาร์ตสตรีด พักปีนัง
D2: ซิตี้ทัวร์ปีนัง-ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ไปเก็นติ้ง พักบนเก็นติ้ง
D3: เก็นติ้ง-ตึกปิโตนัส-ซิตี้ทัวร์กัวลาลัมเปอร์-หาดใหญ่
เดินทางวันที่ ::
วันที่ 10-12 พ.ค./11-13 พ.ค./12-14 พ.ค.60
เดือน มิ.ย. วันที่ 9-11
เดือน ก.ค. วันที่ 30 มิ.ย.-2/7-9
เดือน ส.ค. วันที่ 11-13 / 25-27
ราคาท่านละ 5,999 บาท
โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ คลิกตรงนี้
ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บินจากสุวรรณภูมิ
เป็นโปรแกรมพักระดับ 4 ดาว ย่านออร์ชาร์ต
D1: น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง-วัดเจ้าแม่กวนอิม-การ์เด้นบายเดอะเบย์-มาริน่าเบย์แซน-ชมโชว์
D2: อิสระเต็มวัน เที่ยวเอง หรือ ซื้อทัวร์เพิ่ม
D3: เมอร์ไล้อ้อน-ย่านไชน่าทาวน์-ออร์ชาร์ต
เดินทาง :: ทุกวันในเดือน เม.ย.- พ.ค. 60
ราคาท่านละ 12,900 บาท
โหลดโปรแกรมทัวร์นี้ คลิกตรงนี้
ทัวร์เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน พิเศษ พักบนเก็นติ้งทั้ง 2 คืน
เที่ยวตึกปิโตนัส ห้างซูเรีย ถ้ำบาตูเคป พระราชวัง เมืองใหม่ปุตราจาย่า ซิตี้ทัวร์กรุงกัวลาลัมเปอร์
เดินทางวันที่ :: 10-12 พ.ค./28-30 มิ.ย.
โหลดโปรแกรมทัวร์คลิกตรงนี้
ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 6 วัน 5 คืน บิน
เที่ยวครบ เริ่มจากบนสุดของมาเลเซีย สู่ ใต้สุดของประเทศสิงคโปร์ พักที่ปีนัง 1 คืน เก็นติ้ง 1 คืน มะละกา 1 คืน และในสิงคโปร์ 1 คืน โปรแกรมนี้ได้เที่ยวครบ ทั้ง 2 ประเทศ

เดินทาง เดือน เม.ย.-ต.ค. 60 (ดูในโปรแกรมทัวร์)
โหลดโปรแกรมทัวร์คลิกตรงนี้
รวมโปรแกรมทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ
ทัวร์สตาร์ครูซ + เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน
ล่องเรือสตาร์ครูซ เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน
 
 
โปรแกรมทัวร์มาเลเซียอื่นๆ ที่ใกล้เคียง::
เที่ยวมาเลเซีย+สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน  เที่ยวสนุกทัวร์จัดเต็มโปรแกรม
พิเศษรวมอาหารค่ำบุฟเฟ่ต์ที่เก็นติ้งไฮแลนด์ ขึ้นเคเบิ้ลคาร์แห่งใหม่ของเก็นติ้ง
พักบนเก็นติ้ง 1 คืน // พักที่สิงคโปร์ 1 คืน // พักที่กัวลาลัมเปอร์ 1 คืน
รวมอาหารแล้ว 10 มื้อ เหมาะกับกรุ๊ปเหมาของท่าน 8 ท่านขึ้นไป
เที่ยวปีนัง+คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
ท่านจะบินมาลงสนามบินปีนัง แล้วให้เราไปรับที่สนามบินได้เลย หรือ จะบินมาลงสนามบินหาดใหญ่ สนามบินกัวลาลัมเปอร์ก็ได้ โปรแกรมเที่ยวปีนัง คาเมร่อน นี้ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย มีแหล่งท่องเที่ยว เด่น เช่น ปีนังฮิล ป้อมปืนคอนวอลิส วัดไทยในปีนัง ชมไร่ชาที่คาเมร่อน เดินตลาดเช้าท่ามกลางอากาศหนาว และแคะข้าวโพดหวานไปด้วย ฟินสุดๆ ครับผม สนใจท่องเที่ยว โหลดดูโปรแกรมทัวร์ หรือ สอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยครับ
รหัสทัวร์:: PNKMR1
จัดแบบกรุ๊ปเหมา
โหลดโปรแกรมทัวร์
ทัวร์หาดใหญ่ เก็นติ้งไฮแลนด์ สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน
เที่ยวครบ ท่านจะบินมาจากกรุงเทพ เชียงใหม่ หรือจะเดินทางโดยรถมาเจอเราที่หาดใหญ่ก็ได้
รวมบริการอาหารทุกมื้อครบ 10 มื้อ
รวมบัตรเข้าชมการ์เด้นบายเดอะเบย์ที่สิงคโปร์แล้ว
และเมนูพิเศษ เป็นบุฟเฟ่ต์นานาชาติบนเก็นติ้งเลย
รหัสทัวร์::TSTHMS2
เฉพาะกรุ๊ปเหมา
โหลดโปรแกรมทัวร์ตรงนี้
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335
โทร.075 502 938 // 081 415 5955 // 085 384 0228
ที่ตั้งสำนักงาน :: 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
เจาะลึกเที่ยวปีนัง 3 วัน 2 คืน-เที่ยวสนุกทัวร์